Cad é an difríocht san India idir coir inbhraite agus coir do-aitheanta?


freagra 1:

Cion inaitheanta agus cion do-aitheanta

  • Ciallaíonn coireacht inaitheanta go bhfuil údarás ag oifigeach póilíní a ghabháil gan bharántas. Féadfaidh na póilíní imscrúdú a oscailt le cead cúirte nó gan é. Ní féidir leis na póilíní ach an Chéad Tuarascáil Faisnéise (FIR) a chur isteach maidir le cionta inaitheanta. Sainmhínítear coireanna tromchúiseacha mar chéimeanna inaitheanta agus gearrtar pionós 3 bliana nó níos mó orthu. Dúirt Cúirt Uachtarach na hIndia go bhfuil sé éigeantach do na póilíní tuarascáil faisnéise tosaigh a chlárú d’aon ghearán a sainaithníodh mar chion coiriúil.
  • Ciallaíonn coir do-aitheanta nach bhfuil oifigeach póilíneachta údaraithe a ghabháil gan bharántas agus nach féidir imscrúdú a thionscnamh gan ordú cúirte. San India, meastar go bhfuil coireanna cosúil le héigniú, dúnmharú, goid, srl. In-bhraite, agus meastar go bhfuil coireanna ar nós ciapadh poiblí, gortú simplí, míthreoir, srl.
Alt 154 den Chód Nós Imeachta Coiriúil, 1973154. Faisnéis i gcásanna inaitheanta. Déanfaidh sé nó sí gach faisnéis a bhaineann le coir inaitheanta a dhéanamh, má chuirtear ar aghaidh í ó bhéal chuig oifigeach atá freagrach as stáisiún póilíní, a thaifeadadh i scríbhinn agus a threorú chuig an bhfaisnitheoir; agus síneoidh an duine a thabharfaidh í aon fhaisnéis den sórt sin, cibé acu i scríbhinn nó i scríbhinn, mar a luadh thuas, agus déanfar a bhfuil ann a thaifeadadh i leabhar a choimeádfaidh oifigeach den sórt sin i bhfoirm a fhorordóidh an rialtas stáit san ainm sin. Tabharfar cóip den fhaisnéis a taifeadadh de réir fho-alt (1) don fhaisnéiseoir saor in aisce láithreach. Féadfaidh aon duine a ndéanann stáisiún póilíní diúltú dó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a thaifeadadh ábhar na faisnéise sin a sheoladh i scríbhinn agus tríd an bpost chuig an gceannfort póilíní lena mbaineann, a bheidh, má tá sé sásta: nochtann an fhaisnéis seo go ndearnadh coir inaitheanta, déanann sí an cás féin a imscrúdú nó déanann imscrúdú fo-oifigeach póilíní ar an mbealach dá bhforáiltear sa Chód seo, agus tá cumhachtaí uile an oifigigh sin ag oifigeach atá freagrach as an stáisiún póilíní déanamh amhlaidh

freagra 2:

Tá cur i bhfeidhm feasachta dlí roimh imscrúdú ag na póilíní ar cheann de na rialuithe is tábhachtaí ar chumhacht na bpóilíní agus an fheidhmeannas polaitiúil a rialaíonn na póilíní. Ar an gcúis seo, caithfidh na póilíní a chur ina luí ar an mbreitheamh go bhfuil cúiseanna leordhóthanacha ann chun imscrúdú a thionscnamh nó chun cineálacha áirithe coireachta a ghabháil.

D’fhonn cumhachtaí imscrúdaithe a réiteach leis an ngá atá le rialú breithiúnach, roinneann an dlí coiriúil na cineálacha éagsúla coireachta sna cinn a éilíonn feasacht dlí den sórt sin a chur i bhfeidhm sular féidir imscrúdú a thionscnamh agus iad siúd nach bhfuil. Maidir le catagóir na gcionta inbhraite, ní theastaíonn barántas ó na póilíní chun imscrúdú a thosú agus gabhálacha a dhéanamh. Maidir le coireanna nach féidir a thomhas, teastaíonn barántas ó na póilíní chun imscrúdú a thosú agus gabhálacha a dhéanamh. Is é sin an difríocht bhunúsach. Is féidir coireanna níos tromchúisí a aithint de ghnáth. Tá an t-aicmiú iomlán le fáil in Aguisín 1 den Chód Nós Imeachta Coiriúil.

Is féidir leat an anailís ar dhlí na hIndia agus ar ghairm an dlí a léamh ar bhlag myLaw.


freagra 3:

Rangaíonn Cód Nós Imeachta Coiriúil 1973 gach coir ar bhoinn éagsúla. Tá bunús den sórt sin inaitheanta agus ní féidir é a aithint.

Cion inbhraite:

Sainmhíníonn Alt 2 den Chód cion inaitheanta mar chion coiriúil agus cás inaitheanta mar chás ina n-údaraítear don oifigeach póilíní duine a ghabháil gan bharántas.

I gcásanna inaitheanta, tá oibleagáid ar na póilíní FIR a chlárú a luaithe a nochtar coir inaitheanta sna fíricí. Déanta na fírinne, áfach, níl siad chomh toilteanach FIR a chlárú, agus i ndáiríre d’fhéadfadh sé a bheith an-deacair duit iad a fháil chun FIR a chlárú bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú.

Coireacht neamh-inaitheanta:

Ar ndóigh, is cás é coir do-aitheanta, agus is cás neamh-inchosanta cás inar féidir leis na póilíní duine a ghabháil gan bharántas.

I gcásanna den sórt sin, níl na póilíní údaraithe imscrúdú a thionscnamh iad féin. Luaitear é seo go sainráite in alt 156. Caithfidh duine a ndearna sé dochar dó seo gearán príobháideach a chur faoi bhráid an bhreithimh inniúil.

Caithfidh tú fanacht leis an ordú cúirte. Teastaíonn barántas gabhála freisin chun duine a ghabháil i gcás den sórt sin.

Sa dá chás, is é sin, i gcás imscrúdaithe ar chás inaitheanta ag an bpóilín féin nó imscrúdú ag an bpóilín faoi threoir na cúirte, cuirfidh an t-oifigeach póilíní tuarascáil isteach, ar a dtugtar Tuarascáil Póilíní Alt 173 de ghnáth.

I gcásanna ina ndéanann oifigeach póilíní imscrúdú ar chás neamh-inaitheanta gan ordú cúirte, creidim nach bhfuil imscrúdú den sórt sin ach neamhrialta agus nach bhfuil sé mídhleathach. I gcásanna den sórt sin, toisc go sainmhínítear lch 2 den Chód sa sainmhíniú ar an ngearán, caitear le tuarascáil na bpóilíní mar ghearán príobháideach agus an t-oifigeach póilíní mar ghearánach príobháideach. Mar sin is locht cuasach é seo.

Tá súil agam gur fhreagair sé sin do cheist.